Vedtægter

§ 1 Navn & formål

1. Foreningens navn er STOUBYNET, og dens formål er at etablere, eje og drive fællesantenne og bredbåndsanlæg i Stouby. Foreningens hjemsted er Stouby i Hedensted kommune.

§ 2 Medlemskab

1. Enhver ejer af fast ejendom, som kan tilsluttes fællesantenne og bredbåndsanlægget har ret til at forlange tilslutning og medlemskab af foreningen, såfremt bestyrelsens fastsatte tilslutningsafgift er indbetalt til foreningen. Ved salg af en tilsluttet ejendom overtager køber den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen.

2. Hver tilsluttet husstand regnes som et medlem, og har således 1 stemme. Såfremt en husejer har ladet indføre stik til flere lejligheder i sin ejendom, er husejeren alene medlem, og har som sådan 1 stemme pr. lejlighed – dog maksimum 2 stemmer, også selvom der er flere lejemål end 2.

§ 3 Valg

1. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen, således at 3 afgår på ulige årstal, og 2 afgår på lige årstal. Efter valget konsti-tuerer bestyrelsen sig selv. Ligeledes vælges 2 revisorer for 2 år af gangen – 1 på valg hvert år.

§ 4 Regnskab/økonomi

1. Regnskabsåret følger kalenderåret. Kopi af foreningens reviderede regnskab kan på opfordring udleveres til medlemmerne til gennemsyn inden generalforsamlingen.

2. Bestyrelsen er bemyndiget til at optage og afvikle lån som er nødvendige for at etablere, udvikle og drive foreningens aktiviteter. Lånene skal optages i et anerkendt låneinstitut.

3. Bestyrelsen leder under ansvar overfor generalforsamlingen foreningens anliggender og disponerer – dog mindst 2 bestyrelsesmedlemmer i forening – over anvendelsen af dens pengemidler, som indsættes på bank-, sparekasse, eller postgirokonto.

§ 5 Generalforsamling

1. Højeste myndighed i foreningen er generalforsamlingen.

2. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i marts måned, og indkaldes ved brev til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel.

3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest 8 dage før indsendes skriftligt til formanden.

4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det fremmødte antal medlemmer. Møde og stemmeberettigede på generalforsamlingen er de af foreningens medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.

5. Almindeligt stemmeflertal er afgørende for alle på generalforsamlingen behandlede sager med undtagelse af vedtægtsændringer. Disse skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

6. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

7. DAGSORDEN for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

4. Budget for det kommende år.

5. Indkomne forslag.

6.     a. Valg af bestyrelse.

b. Valg af bestyrelsessuppleanter.

c. Valg af 1 revisor.

d. Valg af 1 revisorsuppleant.

7. Eventuelt

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

1. Ekstraordinær generalforsamling kan altid indkaldes af bestyrelsen. Endvidere skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst ¼ af medlemmerne forlanger dette ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. I så fald skal generalforsamlingen indkaldes senest 3 uger efter, at en sådan henvendelse foreligger.

2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme frist som ordinær generalforsamling, og dagsordenen skal tydeligt fremgå af indkaldelsen.

§ 7 Programændringer

1. Programændringer sker alene efter beslutninger, som bliver truffet i HAFNET-samarbejdet (de samarbejdende antenneforeninger).

§ 8 Tekniske tilsyn

1. Bestyrelsen kan blandt foreningens medlemmer vælge et medlem til at føre teknisk tilsyn med fællesantenne/ bredbåndsanlægget, modtage reklamationer fra brugerne, rådgive bestyrelsen i tekniske spørgsmål m.m. Omfanget af teknisk bistand og evt. honorar fastsættes af bestyrelsen.

§ 9 Kontingent

1. Bestyrelsen drager omsorg for, at det på generalforsamlingen vedtagne kontingent opkræves. Det er udlejer der, som ejer hæfter for betaling af tilslutningsafgift, indmeldelsesgebyr og kontingent.

§ 10 Overskud

1. Evt. overskud der oparbejdes ved drift af antenne-/ bredbåndsanlægget kan ikke udbetales til medlemmerne af foreningen; men skal anvendes til videre udbygning, fremtidssikring og vedligeholdelse af anlægget eller al-mennyttige formål.

§ 11 Afbrydelse

1. Undlader et medlem at betale kontingent afbrydes forbindelsen til antenne-/ bredbåndsanlægget, hvorefter forbindelsen kan genetableres mod betaling af forfaldent kontingent og de med lukning og genåbning forbundne udgifter.

§ 12 Hæftelse

1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen form for personlig hæftelse.

§ 13 Ophævelse

1. Foreningen ophører, når dens formål ikke længere kan realiseres. Derudover kan foreningen ophøre, såfremt mindst 3/4 af medlemmerne beslutter dette.

2. Ved foreningens ophør træffer en ekstraordinær generalforsamling bestemmelse om, hvad der skal ske med foreningens ejendom og eventuelle midler.

 

Vedtægterne er enstemmigt vedtaget på den stiftende generalforsamling, torsdag den. 10. april 2003.
Vedtægternes §4, stk. 2 er enstemmigt tilføjet ved den ekstraordinære generalforsamling, torsdag den 09. oktober 2003.
Vedtægternes §5, stk. 2 er enstemmigt ændret for så vidt angår tidspunktet for den ordinære generalforsamling. Det skete ved den ordinære generalforsamling, tirsdag den 15. juni 2004.
Vedtægternes §1 er enstemmigt ændret mht kommunenavnet fra Juelsminde til Hedensted. Det skete ved den ordinære generalforsamling, torsdag den 22. marts 2012.
Vedtægternes §7 er enstemmigt ændret i forhold til den faktiske måde, at programvalget sker på. Det skete ved den ordinærte generalforsamlinge, torsdag den 22. marts 2012.
Version marts 2012